จีวรโทเร สีพระราชนิยม / สีพระราชทาน ตราช้าง

จีวรโทเร สีพระราชนิยม / สีพระราชทาน ตราช้าง

ขนาด : 1.90 เมตร

สี : พระราชนิยม / พระราชทาน