พระประจำวันพฤหัสบดี ปางสมาธิ (ซิลิกา)

พระประจำวันพฤหัสบดี ปางสมาธิ (ซิลิกา)

พระประจำวันพฤหัสบดี


ปาง: ปางสมาธิ, ปางตรัสรู้

วัสดุ : ซิลิกา

ขนาด: 3 นิ้ว