พระประจำวันจันทร์ ปางห้ามญาติ (ซิลิกา)

พระประจำวันจันทร์ ปางห้ามญาติ (ซิลิกา)

พระประจำวันจันทร์


ปาง: ปางห้ามญาติ, ปางห้ามสมุทร

วัสดุ : ซิลิกา

ขนาด: 3 นิ้ว