พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร (ซิลิกา)

พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร (ซิลิกา)

พระประจำวันอาทิตย์


ปาง : ปางถวายเนตร

วัสดุ : ซิลิกา

ขนาด: 3 นิ้ว