พระปางมารวิชัย (ทองเหลือง)

พระปางมารวิชัย (ทองเหลือง)

พระปางมารวิชัย


ปาง: ปางมารวิชัย

วัสดุ : ทองเหลือง

ขนาด: 3 นิ้ว