พระประจำวันเสาร์ ปางนาคปรก (ทองเหลือง)

พระประจำวันเสาร์ ปางนาคปรก (ทองเหลือง)

พระประจำวันเสาร์


ปาง: ปางนาคปรก

วัสดุ : ทองเหลือง

ขนาด: 3 นิ้ว