พระประจำวันศุกร์ ปางรำพึง (ทองเหลือง)

พระประจำวันศุกร์ ปางรำพึง (ทองเหลือง)

พระประจำวันศุกร์


ปาง: ปางรำพึง

วัสดุ : ทองเหลือง

ขนาด: 3 นิ้ว