พระประจำวันพฤหัสบดี ปางสมาธิ (ทองเหลือง)

พระประจำวันพฤหัสบดี ปางสมาธิ (ทองเหลือง)

พระประจำวันพฤหัสบดี


ปาง: ปางสมาธิ, ปางตรัสรู้

วัสดุ : ทองเหลือง

ขนาด: 3 นิ้ว