พระประจำวันจันทร์ ปางห้ามญาติ (ทองเหลือง)

พระประจำวันจันทร์ ปางห้ามญาติ (ทองเหลือง)

พระประจำวันจันทร์


ปาง: ปางห้ามญาติ, ปางห้ามสมุทร

วัสดุ : ทองเหลือง

ขนาด: 3 นิ้ว