พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร (ทองเหลือง)

พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร (ทองเหลือง)

พระประจำวันอาทิตย์


ปาง : ปางถวายเนตร

วัสดุ : ทองเหลือง

ขนาด: 3 นิ้ว