ธูปเทียนแพ ขนาดต่างๆ

ขนาดโดยประมาณ

 

- เบอร์ 4 : 6 ซ.ม. x 12.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม.
- เบอร์ 3 : 7.3 ซ.ม. x 13.5 ซ.ม. x 6 ซ.ม.
- เบอร์ 2 : 8 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. x 6.5 ซ.ม.
- เบอร์ 1 : 10 ซ.ม. x 17.5 ซ.ม. x 7.5 ซ.ม.