ธูปหอม คเณศวร แบบซอง

ขนาดโดยประมาณ


- กลาง : 25 ซ.ม.

- ยาว : 32 ซ.ม.