ธูปแขก ธูปอินเดีย กลิ่นปาริชาต

ธูปแขก ธูปอินเดีย กลิ่นปาริชาต

กลิ่น: ปาริชาต