โพธิ์เงิน โพธิ์ทอง คู่ขนาดเล็ก แจกันทองเหลือง (ไม่ใส่ตู้)

โพธิ์เงิน โพธิ์ทอง คู่ขนาดเล็ก แจกันทองเหลือง (ไม่ใส่ตู้)

ขนาดโดยประมาณ

 

- ขนาดโพธิ์สูง : 11 ซ.ม.

- ขนาดโพธิ์กว้าง : 7 ซ.ม.

 

*สินค้าขายเป็นคู่